(Với học viên dùng trình duyệt web Chrome thì ấn vào nút cancel khi thông báo hiện ra)