Server 1

(Dành cho học viên đăng ký TRƯỚC 23/8/2018)

 

 

Server 2

(Dành cho học viên đăng ký TỪ 23/8/2018 - 5/3/2019)

 

 

Server 3

(Dành cho học viên học trên điện thoại)

 

 

Server 4

(Dành cho học viên đăng ký TỪ 6/3/2019)

 

 

LƯU Ý: Nội dung học tại các server là NHƯ NHAU